facebook  twitter

Razvoj i pilotiranje inovativnih pristupa u okviru politike socijalnog stanovanja na lokalnom nivou

27 jan 2021
55503 puta

Predstavnici ADP – Zid-a i Opštine Berane su 26. januara održali sastanak u prostorijama Opštine Berane i to u sklopu projekta „Psiho-socijalni servis podrške za korisnike usluga socijalnog stanovanja i porodice u riziku od beskućništva“. Sastanak je poslužio za razmjenu mišljenja i iskustava u radu sa korisnicima socijalnog stanovanja, kao i planiranju daljih koraka u implementaciji projekta.

U okviru projekta uspostavljen je servis koji će pružati psiho-socijalnu podršku socijalno ugroženim porodicama u napuštanju stanja socijalne potrebe ali istovremeno pomagati u adekvatnom korišćenju i održavanju socijalnih stanova podržavajući njihovu infrastrukturu.

U servisu su angažovane psihološkinja i socijalna radnica koje će u sklopu projektnih aktivnosti biti u stalnom kontaktu sa korisnicima socijalnih stanova, biti im dostupne za sve nedoumice. One će redovno obilaziti teren i biti veza i kontakt tačka kako za korisnike socijalnih stanova, tako i za Opštinu Berane i na taj način olakšati proces i obezbijediti sistematizovaniji rad kad je ova tema u pitanju.

Kroz rad na terenu, sporvedeno je ispitvanje potreba korisnika socijalnih stanova, čiji rezultati će pomoći u postavljanju daljih aktivnosti projekta. Uskoro se planira angažovanje domaćinskih porodica u okviru zgrada socijalnog stanovanja u Beranama. To su porodice koje su već korisnici socijalnog stanovanja, koje nakon treninga i obuke počinju da pružaju svakodnevnu podršku komšijama - ostalim korisnicima socijalnog stanovanja i doprinose stvaranju osjećaja zajedništva kroz podršku u organizovanju zajedničkih aktivnosti na nivou ulaza u kojima žive i kroz direktnu saradnju sa servisom.

Na sastanku je dogovoreno da saradnice u Servisu, u saradnji sa nadležnim Sekreterijatom u Opštini Berane rade na formiranju i proširivanju baze korisnika socijalnih stanova u Beranama. Baza treba da bude sveobuhvatna, usmjerena ka korisniku i treba da posluži ne samo Opštini, Centru za socijalni rad i novonastalom Servisu za psihosocijalnu podršku korisnima socijalnih stanova i porodicama u riziku od beskućništva, nego i samim korisnicima i to kako bi na što lakši i jednostavniji način ostvarivali svoja prava.

Ova baza treba da bude primjer pozitivne prakse i ostalim lokalnim samoupravama, kao korak u pomjeranju politike socijalnog stanovanja ka adekvatnom stanovanju.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Unije kroz Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore. Projekat imlementira ADP - Zid u partnerstvu sa Opštinom Berane i Hausing centrom iz Beograda.