facebook  twitter

JAVNA TRIBINA “LEGALIZACIJA BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA” U HERCEG NOVOM

20 jun 2018
9581 puta

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 17. maja u Sali Skupštine opštine Herceg Novi prisustvovali su brojni građani koji su imali pitanja vezana za postupak legalizacije.

Predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, upoznao je građane sa novim Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – dio koji se odnosi na postupak legalizacije objekata, beneficije koje legalizacijom građani dobijaju, kao i inicijative ADP Zid prema opštinama radi unapređivanja postupka legalizacije. Predstavnici Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju, Dalibor Krnić i Božo Bećir, govorili su o postupku legalizacije na niovu opštine Herceg Novi, dok je predstavnica Uprave lokalnih prihoda Biljana Bulatović govorila o cijeni komunalija i ukupno troškova legalizacije objekta.

Većina pitanja građana Herceg Novog odnosila se na legalizaciju stanova koji se nalaze u objektima kolektivnog stanovanja - zgradama. Građani su istakli da je veliki problem u objektima gdje je došlo do prekoračenja i gdje je određeni broj etaža legalan, a pretposljednja i/ili posljednja etaža nelegalna jer se radi o prekoračenju građevinske dozvole ili dogradnje. U ovoj situaciji potrebno je priložiti elaborat i projekat za cijelu zgradu, a ne samo za dogradjeni ili prekoračeni dio, te obzirom da je većina stanara u legalnim djelovima-stanovima zgrade, ne žele da participiraju u ukupnim troškovima, već taj teret moraju da snose samo oni čiji su stanovi nelegalni, pa se dovode u poziciju da oni ne mogu da plate elaborat i projekat za cijelu zgradu, a samim tim ne mogu ni da legalizuju. U to ime govorilo se o potrebi da predstavnici lokalnih vlasti, zajedno sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma, nađu zajedničko rješenje, jer je postojeće neodrživo.

Takođe, govorilo se o uslovima po kojima se legalizuju prošireni djelovi legalnog objekta i na koji način se određuje njihova cijena, kao i to da li se dograđeni dio gleda samostalno od objekta, zbog različitih uslova za objekat do 200m2 i objekat preko 200m2.

Građane je zanimalo da li objekat koji u listu nepokretnosti nema terete i ograničenja, a nema građevinsku dozvolu treba da se legalizuje, na šta je objašnjeno da ipak mora, ukoliko nema građevinsku dozvolu jer je greška Uprave za nekretnine zašto teret nepostojanja građevinske dozvole nije upisan u list nepokretnosti, te je preporuka da sami prijave da nemaju dozvolu, da se ne bi kasnije našli u problemu. 

Veliki broj pritužbi građana odnosio se na Upravu za nekrentine – katastar, zbog svoje sporosti, neefikasnosti i velikih kašnjenja, što se pokazuje kao problem u više opština do sada.