facebook  twitter

Socijalno stanovanje

ADP Zid nastavlja da se bavi temom socijalnog stanovanja u Crnoj Gori, i to tako što pored rada na izmjeni zakonodavastva kad je ova temu u pitanju počinje da radi i „na terenu“ tako što pokreće servis za pomoć korisnicima socijalnog stanovanja.

To će uraditi kroz projekat „Servis za psiho-socijalnu podršku korisnicima socijalnog stanovanja i porodica u riziku od beskućništva“ koji je finansijski podržan od strane Evropske Unije kroz Program Evropske Unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore. Projekat implementira ADP – Zid u partnerstvu sa Opštinom Berane i Hausing centrom iz Beograda.


Projekat će se realizovati kroz niz aktivnosti i to u periodu od marta 2020. do marta 2022. godine, a njegova implementacija podrazumijeva podsticanje zaštite korisnika socijalnog stanovanja i porodica koje su u riziku od beskućništva i to putem socijalne službe koja će biti vezana za stanare socijalnih domova i građane u riziku od beskućništva, a u koju će biti uključena čitava zajednica i lokalna vlast.

Aktivnosti koje će biti realiovane u okviru ovog projekta vode uspostavljanju servisa koji bi pružao psiho-socijalnu podršku socijalno ugroženim porodicama u napuštanju stanja socijalne potrebe ali istovremeno bi omogućila adekvatno korišćenje i održavanje socijalnih stanova podržavajući njihovu infrastrukturu. Servis će se uspostaviti u Opštini Berane u kojem će biti zaposlena stručna lica i to iz oblasti socijalnog rada i psihologije. 

U multimedijalnoj sali SO Mojkovac je 22. marta 2019. godine je organizovan javni skup na temu „Socijalno stanovanje u Crnoj Gori“. Skup je okupio predstavnike opštine Mojkovac, predstavnike nadležnih sekretarijata za stanovanje iz Žabljaka i Kolašina, kao i predstavnike organizacija civilnog društva i zainteresovani građani, većinom korisnici socijalnih stanova u Mojkovcu.

Priča sa terena

08 maj 2018

Zakonom o socijalnom stanovanju je propisano da pravo na socijalno stanovanje imaju svi državljani Crne Gore bez rješenog stambenog pitanja. Određene su prioritetne grupe i načini na koje one mogu ostvariti svoja prava. Predviđeno je da lokalne samouprave imaju najveću ulogu u provođenju politika socijalnog stanovanja. Sve one dužne su, na osnovu smjernica Programa Vlade za razvoj socijalnog stanovanja, da razviju Lokalne akcione planove u skladu sa sopstvenim potrebama i mogućnostima. Prema podzakonskim aktima, samo porodica u stanju socijalne potrebe može biti korisnik stana, a koja u smislu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ostvaruju pravo na materijalno obebjeđenje porodice.

Crna Gora, kao potpisnik međunarodnih sporazuma i konvencijama koje tretiraju oblast socijalnog stanovanja, obavezala se da će preuzeti sve neophdone mjere i obaveze u cilju rješavanja problema obezbjeđivanja advekvatne stambene jedinice kod socio-ekonomskih ugrženih kategorija.

Politika socijalnog stanovanja, predstavlja dio stambene politike jedne države. Neophodnost i potreba za socijalnom stambenom politikom, izražena je posebno u državama koje su prošle period tranzicije političko-ekonomskog sistema, što je imalo za posljedicu nemogućnost rješavanje stambenog pitanja kod socio-ekonomski ugroženih slojeva društva.

Adekvatno stanovanje kao važan aspekt socijalne kohezije je dugo uključeno u univerzalna prava u više od sto nacionalnih ustava. Sa Lisabonskim ugovorom, Povelja o osnovnim pravima, uključujući i pravo na pomoć za stambeno zbrinjavanje, postala je dio pravne osnove za politike EU.

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union