facebook  twitter

Pravo na grad

08 maj 2018
5637 puta

Međunarodna regulativa o pravu na stanovanje

Stanovanje se kao ljudsko pravo navodi u nizu međunarodnih dokumenata.

 

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, član 11 (Rezolucija Generalne skupštine UN, decembar 1966. godine):

  • „Države članice ovog pakta priznaju pravo svakom pojedincu na standard življenja dovoljan/pristojan (adequate) za njega i njegovu porodicu, uključujući adekvatnu (neophodnu) hranu, odjeću i stanovanje, kao i stalno poboljšanje uslova življenja''.

Izmijenjena Evropska socijalna povelja, član 31 (European Social Charter Revised, Council of Europe, 1996) –

  • ''Da bi se obezbjedilo djelotvorno ostvarenje prava na stanovanje, strane ugovornice preduzimaju mjere koje imaju za cilj: (1) unapređenje dostupnog stanovanja (stambenog smještaja) odgovarajućeg standarda; (2) sprječavanje i umanjivanje beskućništa, kako bi se ono postepeno uklonilo; (3) da cijene stanovanja učine pristupačnim (dostupnim) onima bez dovoljno sredstava''.

HABITAT Agendi (Kjoto 2006), data je sljedeća definicija pristojnog (adequate) stanovanja:

  • ''Pristojan smještaj (adequate shelter) znači više od krova nad glavom. On podrazumijeva: adekvatnu privatnost, adekvatni prostor, fizičku pristupačnost, adekvatnu sigurnost, sigurnost stanarskog statusa – zakupa, strukturnu stabilnost i trajnost, adekvatno osvjetlenje, grijanje i provjetrenost, adekvatnu osnovnu infrastrukturu kao što je snabdijevanje vodom, sanitarije, odvod otpadnih voda, odgovarajući kvalitet sredine i činilaca važnih za zdravlje, adekvatnu i dostupnu lokaciju u odnosu na rad i osnovne usluge; sve to po pristupačnoj (eng. available and affordable) cijeni''. itd

Stanovanje se navodi i u drugim dokumentima, kao što su:

  • Konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije;
  • Konvenciji o pravima djeteta;
  • Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama;
  • Konvenciji o položaju izbjeglica;
  • Međunarodna konvencija o zaštiti radnika migranata i članova njihovih porodica...

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union