facebook  twitter

Prostorno planiranje

08 maj 2018
6536 puta

Prostor je, u urbanističkom smislu, skup svih prirodnih i izgrađenih struktura na površini, iznad ili ispod površine zemlje i vode, do granice dokle dopiru neposredni uticaji ljudske djelatnosti. Potreba i obaveza da se upravlja prostorom i promjenama u njemu, podrazumijeva prije svega društvenu regulaciju života i upravljanje ponašanjem ljudi, regulisanje odnosa i uspostavljanje harminizacije opšteg interesa i interesa pojedinaca. U tom smislu se srećemo sa pojmovima: prostorno uređenje i prostorno planiranje.

 

Prostorno uređenje je planirani razmještaj djelatnosti i objekata na određenom prostoru. Prostorno planiranje je plansko upravljanje, korištenje zemljišta i zaštita prostora.

Ono se ostvaruje donošenjem planskih dokumenata kao podzakonskih akta kojim se određuju: svrsishodno organizovanje, korištenje i namjena zemljišta, kao i mjere i smjernice za zaštitu prostora. Prostorni plan je razvojni planski dokument koji određuje dugoročne ciljeve i mjere prostornog razvoja u skladu sa planiranim ukupnim privrednim, društvenim i istorijskim razvojem prostora koji se tretira.

Prostorno planiranje se u Crnoj Gori je donedavno, u periodu kada je izgrađena većina bespravnih objekata, odvijalo na dva nivoa. Na državnom ili centralnom nivou su donošeni: Prostorni plan države, Prostorni plan područja posebne namjene, detaljni prostorni planovi i studije lokacije, pri čemu je donošenje prostornog plana države i prostornog plana područja posebne namjene bilo obavezno.

Lokalni planski dokumenti su bili: prostorni plan jedinice lokalne samouprave, generalni urbanistički plan, detaljni urbanistički plan, urbanistički projekat i lokalna studija lokacije.Donošenje prostornog plana jedinice lokalne samouprave i generalnog urbanističkog plana za centar jedinice lokalne samouprave je bilo obavezno.

Najvažniji dokument za građane, preduzimače i investitore bila je građevinska dozvola koja se izdavala u skladu sa alokacionim ili regulacionim planom. Građevinska dozvola se uvijek morala tražiti kada se radi o novoj izgradnji ili kada se preduzimaju rekonstrukcioni zahvati.

Više u ovih kategoriji... Plan generalne regulacije Crne Gore »

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union