facebook  twitter

Naknade koje se plaćaju u postupku legalizacije

08 maj 2018
4261 puta

Svi vlasnici bespravnih objekata su dužni da plate naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Pored nje, vlasnici bespravnih objekata na crnogorskom primorju, plaćaju i posebnu naknadu za regionalno vodosnabdijevanje crnogorskog primorja. Ove naknade inače plaćaju svi legalni graditelji I sredstva prikupljena po tom osnovu se koriste za komunalno opremanje zemljišta na kojem se gradi. Prema Zakonu, naknada koju za komunalno opremanje građevinskog zemljišta plaćaju vlasnici bespravnih objekata, ima strogo namjenski karakter,a sredstva koja su po osnovu nje prikupljena koriste se za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i za obezbjeđivanje alternativnog smještaja prema vlasnicima bespravnih objekata koji nisu legalizovani, kao i članovima njegovog domačinstva.

 

Visinu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta propisuje skupština lokalne samouprave, u zavisnosti od zone zahvata planskih dokumenata odnosno cijene i atraktivnosti građevinskog zemljišta na kojem je podignut bespravni objekat.

Visina naknade se u odnosu na svaki bespravni objekat obračunava po m2 neto površine objekta. Površina objekta se utvrđuje iz elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, ovjerenog od strane licencirane geodetske organizacije i notara, kojeg je vlasnik bespravnog objekta prilikom pokretanja dostavio skupa sa zahtjevom.

Naknadu je moguće platiti jednokratno ili u ratama i to najviše do u 240 mjesečnih rata za objekte osnovnog stanovanja I do u 120 mjesečnih rata za ostale objekte. Radi obezbjeđenja potraživanja po osnovu sporazuma o izmirenju naknade za komunalno opremanje zemljišta, Opština upisuje hipotekarni teret na bespravnom objektu.

Pored ove, kod legalizacije bespravnih objekata u opštinama na Crnogorskom primorju, vlasnicima se obračunava i naplaćuje posebna naknada – za regionalno vodosnabdijevanje crnogorskog primorja. Ova naknada se plaća u najviše 36 jednakih mjesečnih rata.

Više u ovih kategoriji... « Otplata zemljišta

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union