facebook  twitter

Postupak legalizacije nakon predaje zahtjeva

08 maj 2018
4336 puta
 • Rokovi

  Kada ustanovi da je objekat izrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom, organ koji vodi postupak je dužan da u roku od 15 dana od dana porketanja postupka, uputi poziv podnosiocima zahtjeva za legalizaciju objekta da u roku od 120 dana, od dana prijema poziva, dostave potrebnu dokumentaciju.

Ukoliko se radi o postupku koji je zbog neuklopljivosti bespravnog objekta u važeće prostorne planove bio pokrenut do stupanja na snagu plana generalne regulacije Crne Gore, organ koji vodi postupak je dužan da u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu plana generalne regulacije Crne Gore, uputi poziv podnosiocu zahtjeva za legalizaciju da u roku od 120 dana, od dana prijema poziva, dostavi gore navedenu dokumentacijju. Dokaz da je objekat vidljiv na orto-foto snimku, pribavlja po službenoj dužnosti organ koji vodi postupak legalizacije.


 • Dokumentacija potrebna u daljem toku postupka

  Za bespravne objekte čija kvadratura prelazi 200m2, kao i za objekte preko 500m2 u naznačenom roku potrebno je dostaviti:

  1. dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu na kome je bespravni objekat izgrađen;
  2. dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
  3. dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja posebne naknade na investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja;
  4. projekat izvedenog stanja bespravnog objekta neto površine preko 200m2 koji je izradilo licencirano privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju;
  5. izvještaj o pozitivnoj reviziji projekta izvedenog stanja bespravnog objekta neto površine preko 200m2;
  6. izjavu revidenta da je objekta izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja bespravnog objekta neto površine preko 200m2;
  7. analizu licenciranog privrednog društva koje je ispitivalo statičku I seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine do 500m2 u skladu sa kriterijumima koje je propisao Ministarstvo održivog razvoja i turizma, te izjavu da je objekatstabilan i siguran za upotrebu;
  8. analizu licenciranog privrednog društva koje ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine preko 500m2 i izjavu revidenta da je objekat stabilan I siguran za upotrebu. Ova analiza se sprovodi prema kriterijumima struke.


  • Dokumentacija potrebna za objekte osnovnog stanovanja

   Za objekte osnovnog stanovanja neto površine do 200m2, potrebno je da vlasnik bespravnog objekta dostavi:

  1. dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu na kome je bespravni objekat izgrađen;
  2. dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
  3. izjavu vlasnika bespravnog objekta, ovjerenu od suda ili notara, kojom prihvata da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta.

   

  Napomena:

  Za objekte osnovnog stanovanja u kojima se ne obavlja privredna djelatnost, može se umjesto dokaza licenciranog privrednog društva o analizi statičke i seizmičke stabilnosti dati izjava vlasnika bespravnog objekta, ovjerena od suda ili notara, kojom prihvata da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta.

  Uz navedena dokumenta potrebno je dostaviti odgovarajuće isprave kojima dokazuje:

  • broj članova porodičnog domaćinstva;
  • prebavilište u mjestu u kojem je izgrađen bespravni objekat, i
  • da vlasnik I članovi porodičnog domaćinstva na teritorije Crne Gore ne posjeduju drugi stambeni objekat, odnosno stambenu jedinicu podbnu za upotrebu.

  EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union