facebook  twitter

Održavanje postojećeg stambenog fonda

08 maj 2018
6559 puta

U cilju unapređenja sistema izgradnje i održavanja stambenog fonda treba osnovati stambeni fond na opštinskim nivoima, s obzirom da je stanje na opštinskom nivou u velikom zaostatku sa potrebama. Na državnom nivou je ulogu Nacionalnog stambenog fonda djelimično preuzeo CFSSI.

Sprovođenje kampanje za podizanje svijesti građana o potrebi formiranja organa upravljanja u stambenim zgradama i kulturi stanovanja je dugoročni cilj, za koji treba prethodno pripremiti marketinšku komunikaciju. U kampanju treba uključiti štampane i elektronske medije, a na sajtovima opština treba objaviti sve informacije, naročito one koji se tiču podsticajnih mjera i subvencija u oblasti stanovanja i održavanja stambenih zgrada. Osim toga, treba donijeti propise o stimulativnim mjerama za korišćenje solarne energije i drugih obnovljivih izvora energije u stanovanju u skladu sa Strategijom energetske efikasnosti i Zakonom o energetskoj efikasnosti. Primjere takvih mjera nalazimo na opštinskom nivou u obliku umanjenja naknade za komunalno opremanje ukoliko se na objektu primjenjuju obnovljivi izvori energije (solarni kolektori i sl.).

 

U dualističkom sistemu vlasništva koji je karakterističan za vlasništvo na stanu u Crnoj Gori, a uz naslijeđene navike i očekivanja da se neko drugi brine o održavanju stambenog fonda, održavanje stambenog fonda predstavlja izrazit problem. Ovaj problem moguće je prevazići sprovođenjem više mjera:

  • usvajanjem i sprovođenjem zakonske regulative - u toku izrade ove Strategije usvojen je Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (2011), kojim je veći dio ovih mjera prepoznat i uvršten u Zakon, a u narednom potrebno je donijeti i odgovarajuće podzakonske akte. Posebno treba istaći novinu u Zakonu u smislu formiranja inspekcije za stanovanje, koja vrši nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona;
  • organizovanjem organa upravljanja stambenom zgradom – što kao obaveza proističe iz Zakona o svojinsko pravnim odnosima (2009), ali se na žalost ne sprovodi dovoljno u praksi. Vlasnici stanova su nezainteresovani za osnivanje organa upravljanja, a lokalne samouprave pomalo inertne u pogledu korišćenja prava za imenovanje privremenih upravnika i drugih prava iz ovog Zakona u vezi etažne svojine. Očekuje se da nedavno usvojeni Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, posebno dio inspekcijskog nadzora podstakne i valsnike i lokalnu samoupravu na aktivnije učešće u organizovanju organa upravljanja;
  • profesionalnim obavljanjem posla upravljanja zgradama, umjesto amaterskog angažovanja upravnika – ovo je podržano Zakonom o svojinsko pravnim odnosima (2009), gdje se članom 188. kaže da se za upravnika "može izabrati vlasnik, odnosno drugo fizičko ili pravno lice registrovano za poslove upravljanja". Predlaže se da se u najdalje u roku od godinu dana od donošenja Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada napravi analiza uspješnosti primjene Zakona, koja bi obuhvatila i ovaj parametar;
  • razvojem konkurencije u pružanju usluga održavanja - deklarativno mogućnost ove konkurencije postoji, jer se u skladu sa Zakonom o stanovanju i odžavanju stambenih zgrada ugovor o održavanju stambenih zgrada može zaključiti sa privrednim društvom
    • uspostavljanjem stalnih izvora finansiranja – Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada propisana su minimalna izdvajanja etažnih vlasnika u cilju akotantivnog prikupljanja sredstava za troškove redovnog održavanja, nužnih i hitnih radova, koja se uplaćuju na žiro račun zgrade. Očekuje se da novoformirane inspekcije stanovanja, i posebno predviñene kaznene mjere, doprinesu tome da vlasnici redovno uplaćuju sredstva. Radi pravilnog obračuna ovih iznosa podaci u registru stambenih zgrada i stanova koje vodi lokalna samouprava treba da budu što tačniji, pa je neophodno izvršiti ažuriranje i usaglašavanje ovog registra sa; o registrima oporezivih nepokretnosti (član 16. Zakona o porezu na nepokretnosti) koje vode organi lokalne samouprave nadležni za imovinu i poreze; o katastrom nepokretnosti u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; o evidencijom zgrada po brojevima (čl. 17 Zakona o naseljima, Sl. list SRCG 29/90, Sl. list RCG 27/94), koju vode Opštinski organi uprave nadležni za komunalne poslove;
Više u ovih kategoriji... Osnivanje skupštine stanara »

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union